Apr. 08.

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА…

 

В ДЕТСКАТА  ГРАДИНА…

 

          -Децата са разпределени  в групи по възрастов признак /родени в една календарна година/.

 

-Дневният режим, поставен на видно място във всяка група, осигурява здравословен начин на живот за децата, разнообразни и интересни дейности, съдържащи се в различни ситуации – планирани, непланирани, игрови, с практическа насоченост.

 

-Обучението се извършва по програма „Активността на детето в детската градина” с учебни помагала на издателства „Изкуства”, „Анубис” и „Булвест 2000”по следните направления:

 

 1. Български език и литература

 2. Математика

 3. Природен свят

 4. Социален свят

 5. Изобразително изкуство

 6. Музика

 7. Физическа култура

 8. Конструктивно-технически и битови дейности

 9. Игрова култура.

 

 • Допълнителни педагогически услуги  се предлагат на базата на предварително проучване желанията и нагласите на децата и техните родители.

 • Храненето включва сутрешна закуска,междинна закуска, обяд и следобедна закуска, приготвянето на които се извършва в детската градина. Менюто се изработва от медицинската сестра и е съобразено с изискванията за здравословно детско хранене.

 • Облеклото на децата е по преценка на родителите и съобразено с изискванията на детската градина – удобно, естетично, лесно за самообслужване, съобразено със сезона.

 • Таксите за детска градина се определят с Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

В детското заведение работят 38 служители и работници, от които 18 човека педагогически персонал, както и 5 медицински сестри, които са на подчинение на Кмета на район „Студентски”.

ОДЗ12 „Лилия” е общинска детска градина и е на подчинение на Столична община, дирекция „Образование”, Министерство на образованието, младежта и науката,  Регионалния инспекторат по образование София-град. Финансирането се осъществява  от държавния бюджет чрез общинския бюджет.

Възпитанието и обучението на децата се провежда в съответствие с държавно-образователните изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и гарантира качествена подготовка на децата за училище.

ОДЗ12 „Лилия” се радва на активната подкрепа от страна на родителите чрез сдружение с нестопанска цел „За нашите деца – с обич”.

Работно време – от 7.00ч. до 19.00 ч. от понеделник до петък.